କମ୍ପାନୀ ସମ୍ବାଦ |

 • ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ମିଥ୍ୟା ଟ୍ୱିଷ୍ଟିଂ ମେସିନର ମିଥ୍ୟା ଟ୍ୱିଷ୍ଟିଂ ନୀତି କ’ଣ?

  ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ମିଥ୍ୟା ଟ୍ୱିଷ୍ଟିଂ ମେସିନର ମିଥ୍ୟା ଟ୍ୱିଷ୍ଟିଂ ନୀତି କ’ଣ?

  ଆମର ଜିନଚାଙ୍ଗ ଲାନକ୍ସିଆଙ୍ଗ ମେସିନାରୀ କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ produced ାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଏକ ସୋପାନର ମିଥ୍ୟା ଟ୍ୱିଷ୍ଟର୍ ବଜାର ଅଂଶ 90% ରୁ ଅଧିକ ସହିତ ବଜାର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ |ଡବଲ୍ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ସେଟିଂ (ପ୍ରି-ସଙ୍କୋଚନ) ମିଥ୍ୟା ଟୁଇଷ୍ଟର ଏକ-ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଚେନିଲ୍ ସୂତା କ’ଣ?

  ଚେନିଲ୍ ସୂତା କ’ଣ?

  ଆମ କମ୍ପାନୀ "ଲାନକ୍ସିଆଙ୍ଗ ମେସିନାରୀ" ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ଚେନିଲ୍ ମେସିନ୍ ମୁଖ୍ୟତ chen ଚେନିଲ୍ ସୂତା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଚେନିଲ୍ ସୂତା କ’ଣ?ଚେନିଲ୍ ସୂତା, ଯାହାକି ଚେନିଲ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର କଳ୍ପନା ସୂତା |ଏହା ମୂଳର ଦୁଇଟି ସୂତାରେ ନିର୍ମିତ, ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ...
  ଅଧିକ ପଢ